Μεταφόρτωση της Καταχώρησής Σας
Site Administrator
0 Comments

Αναστάσιος Π. Κομηνός

Η βιογραφία αυτή είναι παρμένη από το βιβλίο “Η ΖΩΗ ΕΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ“:


Νεώτατον και χαριέστατον συναντάτε εν τη μικρά κωμοπόλει «Guyra»(N.S.W.), τον δεκαεννεαετή μόλις και εκ Κυθήρων καταγόμενου κ. Αναστ. Π. Κομηνόν, όστις κατώρθωσε προ ολίγου χρόνου να αγοράση τη συνδρομή του θείου του κατάστημα εν τη κωμοπόλει ταύτη, κείμενον επί των ιδιοκτήτων οικοδομών των αδελφών Κορδάτου ή Θεοδωρακάκη.

Η κωμοπόλις φημίζεται διά την άφθονον παραγωγήν γεωμήλων, άτινα τόσον ευκόλως καταναλίσκονται καθ’ όλην την Αυστραλίαν.

Ο κ. Ανασ. Π. Κομηνός αποτελεί αξιομίμητον παράδειγμα, διότι καίτοι μικρός την ηλικίαν και την πείραν, εν τούτοις είνε διεθυντής και ιδιοκτήτης επικερδούς καταστήματος.

Πόσοι αρά γε συνομίληκές του δεν καταναλίσκουσι πολύτιμον χρόνον εις επιζημίους διασκεδάσεις και Πλατοωνικά όνειρα;


Η βιογραφία αυτή είναι παρμένη από το βιβλίο “Η ΖΩΗ ΕΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ“, το οποίο εκδόθηκε το 1916 από τον Ιωάννη Δ. Κομηνό. Είναι ένα σημαντικό βιβλίο, αφού θεωρείται ένα από τα πρώτα βιβλία που εκδόθηκε στην Αυστραλία για τους ¨Ελληνες στην πατρίδα. Αν όντος τους περίμεναν χρυσές ευκαιρίες στην Αυστραλία, τότε ίσως και το βιβλίο αυτό να προκάλεσε ενδιαφέρον ανάμεσα στην κυθηραϊκή και ελληνική νεολαία. Κάθε άτομο που περιγράφεται στο βιβλίο πλήρωσε για την τιμή αυτή. Σίγουρα μία δύσκολη απόφαση για τον καθέναν, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την φημησμένη προβλεπτική οικονομία των Κυθήρων.

Η ομάδα της Kythera-Family.net με την βοήθεια του οικονομικού τραστ Νικόλαος Αρώνης και άλλων αξιόλογων υποστηρικτών, αναδέχτηκε την καταγραφή όλου του βιβλίου για την ιστοσελίδα και τη μετάφρασή του στα Αγγλικά για τους πατριώτες της διασποράς που δεν κατέχουν την ελληνική γλώσσα. Ελπίζουμε επίσης να εμφανίσουμε μια τυπωμένη έκδοση της μετάφρασης μέσα στο 2005.


Για ένα πολύτιμο ιστορικό της δημοσίευσης του βιβλίου “Η ΖΩΗ ΕΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ“ - διαβάστε και την καταχώριση του κ. Hugh Gilchrist στην κατηγορία/υποκατηγορία Ιστορία/Γενική Ιστορία.

Leave A comment