Μεταφόρτωση της Καταχώρησής Σας
Site Administrator
0 Comments

Δημήτριος Α. Μεγαλοοικονόμος

Η βιογραφία αυτή είναι παρμένη από το βιβλίο “Η ΖΩΗ ΕΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ“:


Το μονοπώλειον σχεδόν όλων των ειδών ευρίσκεται εν τω καταστήματι του εκ Μυλοποτάμου των Κυθήρων καταγομένου κ. Δημ. Μεγαλοοικονόμου, ευρισκομένω εν τη μικρά και ωραία κωμοπόλει „Wee-Waa“ N.S.W.

Τύπος απλού Κυθηρίου ο κ. Δ. Μεγαλοοικονόμος, αλλά ευφυέστατος και αεικίνητος, ίδρυσεν περί τα μέσα του έτους 1912 το νυν κατάστημα, όπερ μόνον αναγνωρισμένη ικανότης και ενεργητικότης ηδύνατο να άγη εις ην ευρίσκεται επίζηλον θέσιν.

Άγει το τεσσαρακοστόν έκτον έτος της ηλικίας του, πλην το εύθυμον του χαρακτηρός του, και τα ζωηρά και ακμαία αισηήματά του, προδίδουσι τούτον κατά πολύ νεώτερον.

Επάλαισεν εντός της τύρβης του αγώνος της βιοπάλης, επί ολόκληρον δεκατετραετίαν εν Αυσδτραλία άνευ του ελαχίστου εφοδίου, αλλά τέλος επέτυχε την τελείαν αυτού αποκατάστασιν.


Η βιογραφία αυτή είναι παρμένη από το βιβλίο “Η ΖΩΗ ΕΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ“, το οποίο εκδόθηκε το 1916 από τον Ιωάννη Δ. Κομηνό. Είναι ένα σημαντικό βιβλίο, αφού θεωρείται ένα από τα πρώτα βιβλία που εκδόθηκε στην Αυστραλία για τους ¨Ελληνες στην πατρίδα. Αν όντος τους περίμεναν χρυσές ευκαιρίες στην Αυστραλία, τότε ίσως και το βιβλίο αυτό να προκάλεσε ενδιαφέρον ανάμεσα στην κυθηραϊκή και ελληνική νεολαία. Κάθε άτομο που περιγράφεται στο βιβλίο πλήρωσε για την τιμή αυτή. Σίγουρα μία δύσκολη απόφαση για τον καθέναν, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την φημησμένη προβλεπτική οικονομία των Κυθήρων.

Η ομάδα της Kythera-Family.net με την βοήθεια του οικονομικού τραστ Νικόλαος Αρώνης και άλλων αξιόλογων υποστηρικτών, αναδέχτηκε την καταγραφή όλου του βιβλίου για την ιστοσελίδα και τη μετάφρασή του στα Αγγλικά για τους πατριώτες της διασποράς που δεν κατέχουν την ελληνική γλώσσα. Ελπίζουμε επίσης να εμφανίσουμε μια τυπωμένη έκδοση της μετάφρασης μέσα στο 2005.


Για ένα πολύτιμο ιστορικό της δημοσίευσης του βιβλίου “Η ΖΩΗ ΕΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ“ - διαβάστε και την καταχώριση του κ. Hugh Gilchrist στην κατηγορία/υποκατηγορία Ιστορία/Γενική Ιστορία.

Leave A comment