Μεταφόρτωση της Καταχώρησής Σας
Site Administrator
0 Comments

Ιωάννης Ε. Αλεξανδράτος

Η βιογραφία αυτή είναι παρμένη από το βιβλίο “Η ΖΩΗ ΕΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ“:


Mεταξύ των συμπαθέστέρων φυσιογνωμιών της ομογενούς παροικίας Μελβούρνης, συγκαταλέγεται και ο εκ της ευάνδρου Ιθάκης την καταγωγήν έλκων ομογενής κ. Ι. Ε. Αλεξανδράτος.

Γεννηθείς εν τη προαναφερθείση Νήσω κατά το έτος 1881 και τας προκαταρτικάς αυτού σπουδάς εν Πειραιεί περατώσας, επεδίδετο βραδύτερον εις τα του αργυραμοιβού και βιβλιοπώλου επαγγέλματα, εν οις και διεκρίθη μεταξύ των συναδέλφων του.

Φύσει επιχειρηματικού χαρακτήρος τυγχάνων ο κ. Αλεξανδράτος, εύρισκε τον της Ελλάδος εμπορικόν ορίζοντα τα μάλα περιορισμένον διά τας εαυτού βλέψεις, και κατά συνέπειαν εν έτει 1904 αφικνύετο εις τους αντίποδας και εγκαθίστατο εν Μελβούρνη, ένθα μετά παρόδον διετίας περίπου ίδρυσε μετά των αδελφών του Ανδρέου και Γεωργίου μεγαλοπρεπέστατον κατάστημα εις κεντρικωτάτην της πόλεως ταύτης οδόν.

Του συνεταιρισμού διαλυθέντος, ο κ. Αλεξανδράτος προέβαινε εις την ίδρυσιν ετέρου καταστήματος εφαμίλλου καθ’ όλα προς το πρώτον, και ούτινος έχει αναλάβη ο ίδιος την διεύθυσιν τη βοήθεια της Αγγλίδος μεν συζύγου του, αλλ’ Ελληννίδος το αίσθημα και φρόνημα.

Άνθρωπος αρτιωτάτης μορφώσεως και οξύτατης αντιλήψεως, άμα δε και ασυνήθους χρηστότητος, ο κ. Αλεξανδράτος, ιδιαιτέραν χαίρει υπόληωιν και εκτίμησιν μεταξύ των μελών της ομογενούς Παροικίας Μελβούρνης.


Η βιογραφία αυτή είναι παρμένη από το βιβλίο “Η ΖΩΗ ΕΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ“, το οποίο εκδόθηκε το 1916 από τον Ιωάννη Δ. Κομηνό. Είναι ένα σημαντικό βιβλίο, αφού θεωρείται ένα από τα πρώτα βιβλία που εκδόθηκε στην Αυστραλία για τους ¨Ελληνες στην πατρίδα. Αν όντος τους περίμεναν χρυσές ευκαιρίες στην Αυστραλία, τότε ίσως και το βιβλίο αυτό να προκάλεσε ενδιαφέρον ανάμεσα στην κυθηραϊκή και ελληνική νεολαία. Κάθε άτομο που περιγράφεται στο βιβλίο πλήρωσε για την τιμή αυτή. Σίγουρα μία δύσκολη απόφαση για τον καθέναν, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την φημησμένη προβλεπτική οικονομία των Κυθήρων.

Η ομάδα της Kythera-Family.net με την βοήθεια του οικονομικού τραστ Νικόλαος Αρώνης και άλλων αξιόλογων υποστηρικτών, αναδέχτηκε την καταγραφή όλου του βιβλίου για την ιστοσελίδα και τη μετάφρασή του στα Αγγλικά για τους πατριώτες της διασποράς που δεν κατέχουν την ελληνική γλώσσα. Ελπίζουμε επίσης να εμφανίσουμε μια τυπωμένη έκδοση της μετάφρασης μέσα στο 2005.


Για ένα πολύτιμο ιστορικό της δημοσίευσης του βιβλίου “Η ΖΩΗ ΕΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ“ - διαβάστε και την καταχώριση του κ. Hugh Gilchrist στην κατηγορία/υποκατηγορία Ιστορία/Γενική Ιστορία.

Leave A comment