Μεταφόρτωση της Καταχώρησής Σας
Site Administrator
0 Comments

Ιωάννης Ν. Κατέρης

Η βιογραφία αυτή είναι παρμένη από το βιβλίο “Η ΖΩΗ ΕΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ“:


Μια των συμπαθεστέρων μορφών της ομογενούς παροικίας Μελβούρνης είνε και ο εκ Βαθέος της νήσου Σάμου καταγόμενος φιλόπονος και ευφήμως γνωστός καταστηματάρχης κ. Ι. Ν. Κατέρης. Εγεννήθη εν τη προγραφείση νήσω κατά το έτος 1881, και διάφορα ακολουθήσας βιοπαλαιστικά επαγγέλματα κατά την νεαράν αυτού ηλικίαν, απεφάσιζε εν έτει 1902 ν’ αποδημήση εις Αυστραλίαν, εγκατασταθείς κατ’ αρχάς μεν εις Σύδνεϋ, μετέπειτα δε εις Κάρουα της Ν.Ν.Ο. Ευρυτέραν των εργασίων του ανάπτυξιν επιδιώκων, αφίχθη εν τη μεγαλουπόλει της Μελβούρνης, ένθα δι’ εξαιρετικής δραστηριότητος και φιλεργίας κατώρθου εν βραχυτάτω χρονικώ διαστήματι να γίνη ο ιδιοκτήτης δύο εκ των λίαν προσοδοφόρων καταστημάτων της πόλεως ταύτης.

Νυμφευθείς εν Σάμω την ενάρετον θυγατέρα του χρηστού οικογενειάρχου κ. Μαρούκη, απέκτησεν εξ αυτής τρία τέκνα, άτινα μετ’ ιδιαιτέρας φροντίδος ανατρέφει Ελληνοπρπέστατα. Η φύσις επροίκισεν αφειδώστον κ. Κατέρην μετ’ ευγενών αισθημάτων και με αγνοτάτην φιλοπατρίανμ ήν ζωηρός πάντοτε εκδηλοί εν πάση παρουσιαζομένη ευκαιρία.

Τοιούτος εν βραχυολογία τυγχάνων ο κ. Κατέρης, τα μάλα αγαπάται και εκτιμάται υπό πάντων, οίτινες ηυτύχησαν να γνωρίσωσιν αυτόν.


Η βιογραφία αυτή είναι παρμένη από το βιβλίο “Η ΖΩΗ ΕΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ“, το οποίο εκδόθηκε το 1916 από τον Ιωάννη Δ. Κομηνό. Είναι ένα σημαντικό βιβλίο, αφού θεωρείται ένα από τα πρώτα βιβλία που εκδόθηκε στην Αυστραλία για τους ¨Ελληνες στην πατρίδα. Αν όντος τους περίμεναν χρυσές ευκαιρίες στην Αυστραλία, τότε ίσως και το βιβλίο αυτό να προκάλεσε ενδιαφέρον ανάμεσα στην κυθηραϊκή και ελληνική νεολαία. Κάθε άτομο που περιγράφεται στο βιβλίο πλήρωσε για την τιμή αυτή. Σίγουρα μία δύσκολη απόφαση για τον καθέναν, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την φημησμένη προβλεπτική οικονομία των Κυθήρων.

Η ομάδα της Kythera-Family.net με την βοήθεια του οικονομικού τραστ Νικόλαος Αρώνης και άλλων αξιόλογων υποστηρικτών, αναδέχτηκε την καταγραφή όλου του βιβλίου για την ιστοσελίδα και τη μετάφρασή του στα Αγγλικά για τους πατριώτες της διασποράς που δεν κατέχουν την ελληνική γλώσσα. Ελπίζουμε επίσης να εμφανίσουμε μια τυπωμένη έκδοση της μετάφρασης μέσα στο 2005.


Για ένα πολύτιμο ιστορικό της δημοσίευσης του βιβλίου “Η ΖΩΗ ΕΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ“ - διαβάστε και την καταχώριση του κ. Hugh Gilchrist στην κατηγορία/υποκατηγορία Ιστορία/Γενική Ιστορία.

Leave A comment