Μεταφόρτωση της Καταχώρησής Σας
Site Administrator
0 Comments

Κωνσταντίνος Γ. Τσίρος

Η βιογραφία αυτή είναι παρμένη από το βιβλίο “Η ΖΩΗ ΕΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ“:


Μεταξύ των δαιμονίων επιχειρήματιώνους έχει να επιδείξη ο εν Αυστραλία Ελληνισμός, περίβλεπτον κατέχει θέσιν ο εκ Σπάρτης της Λακεδαίμονος καταγόμενος, και εν Μρίσμπαν της Κουϊνσλάνδης ευδοκίμως ήδη εμπορευόμενος, ομογενής κ. Κ.Γ. Τσίρος.

Νεώτατος ων εγκατέλειπε την γενέτειραν και ανεχώρει δι’ Αμερικήν, ένθα πλήρης αποφασιστικότητος και τόλμης, επεδίωξε την εκπλήρωσιν των μεγαλεπηβολών σχεδίων του. Η ατίθασσος όμως τύχη μη ευνόησασα κατά το μάλλον και ήττον όσον έδει τον ενεργετητικόν και φιλοπρόοδον του ανδρός χαρακτήρα τον εξηνάγκαζε προ δύο και ημίσεος ετών να επιδιώξη την πραγματοποίησιν των μεγαλουργών βλέψεών του εν τη πρωτευούση της Κουϊνσλάνδης Μρίσμπαν.

Εν τη πόλει ταύτη αφιχθείς ο κ. Τσίρος, και εκ των κατωτέρων του εμπορίου βαθμίδων αρξάμενος, συνεταιρίζετο εντός βραχυτάτου από της αφίξεώς του διαστήματος μετά του επίσης εκ Λακεδαίμονος καταγομένου κ. Β. Σύρμη. Εν τοσούτω ο συνδυασμός ούτος δεν διετηρήθη επί πολύ, ο δε κ. Τσίρος υπό του αδαμάστου χαρακτήρος του προς ευρυτέραν δράσιν ελαυνόμενος, ίδρυσε το πρώτον εν Μρίσμπαν μεγαλο-πρεπέστατον κατάστημά του κατά τύπον και υπό γραμμόν των εν Αμερική τοιούτων, και το οποίον πασίγνωστον κατέστι έκτοτε εις την Διεθνή παροικίαν του Μρίσμπαν υπό το όνομα «Ελισσός».

Η καταπληκτική αύξησις των εργασίων του κ. Τσίρου και η έλλειψις ικανού χώρου εν τω πρώτω κατάστηματί του εξηνάγκαζον αυτόν μετά πάροδον εξ ακριβώς μηνών να συγχωνεύση και το παραπλεύρως του πρώτου ευρισκόμενον ανακτορικόν οικοδόμημα, ούτινος μεγαλοπρεπέστατα εποίει τα εγκαίνια υπό την επωνυμίαν «Γκάρδεν οφ Ρόζες», ήτοι: Παράδεισος των Ανθέων.

Η ολική δαπάνη δι’ αμφοτέρα τα καταστήματα του κ. Τσίρου ανήλθε εις 12 χιλιάδας Λιρών Στερλινών. Αναφερόμεν εν παρόδω ότι το προσωπικόν ανέρχεται εις ογδοήκοντα εν όλω άτομα, εργαζόμενα μετ’ απαραδειγματίστου συστηματικότητος υπό την άγρυπνον και αυστηράν επίβλεψιν του Διευθυντού και αδελφού του Ιδιοκτήτου κ. Θεοδώρου Γ. Τσίρου. Η ετήσια αξία των εν τοις καταστήμασι του κ. Τσίρου καταναλυσκο-μένων ειδών υπερβαίνει τας τριάκοντα χιλιάδας Λίρας Στερλίνασμ ενώ περί τας είκοσι χιλιάδας πελατών επισκέ-πτονται καθ’ εβδομάδα τα ανακτορικά και λίαν πρωτότυπα τάυτα καταστήματα.

Η κατασκευή των εκλεκτών και λοιπών ειδών καταναλώσεως γίνεται δι’ ειδικών ηλεκτροκινήτων μηχανημάτων, υπό την εποπτείαν αυτού του κ. Τσίρου, παμμεγεθής δε κλίβανος ούτινος η αξία ανέρχεται εις 500 Λίρας, χρησιμεύει διά την αποκλειστικλήν κατασκευήν των διαφώρων ζυμαρικών και πεφημισμένων πλακουντίων του κ. Τσίρου. Εν ενί λόγω, η σημαντική αύτη περιουσία είνε δημιούργημα της εξόχου και ρηξικελεύθου ικανότητος αυτού και μόνου του κ. Τσίρου, τα μάλα δε τιμά ουχί μόνον την εφευρετικότητά του Ελληνικού πνεύματος εν τη ξένη, αλλά και την Διεθνή Παροικίαν Μρίσμπαν, ιδιατέρως κολακεύει, έχουσιν εν τω κέντρω της άνδρα των σπανίων προσόντων και του χαρακτήτος του κ. Τσίρου.

Ο κ. Τσίρος έχει βαθύ εν εαυτώ ερριζωμένον το πατριωτικόν αίσθημα, οσάκις δε παρουσιάζεται ευκαιρία κατάλληλος, εμπράκτως τούτο εκδηλώνει.

Τοιούτος ων εν παρόδω ο εύελπις και πλήρης επιχειρηματικού σφρίγους ομογενής καταστηματάρχης κ. Τσίρος, τυγχάνει της αμερίστου αγάπης και εκτιμήσεως ουχί μόνον των εν Μρίσμπαν ομογενών, αλλά και ολοκλήρου της Διεθνούς Παροικίας της Μεγαλουπόλεως ταύτης.


Η βιογραφία αυτή είναι παρμένη από το βιβλίο “Η ΖΩΗ ΕΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ“, το οποίο εκδόθηκε το 1916 από τον Ιωάννη Δ. Κομηνό. Είναι ένα σημαντικό βιβλίο, αφού θεωρείται ένα από τα πρώτα βιβλία που εκδόθηκε στην Αυστραλία για τους ¨Ελληνες στην πατρίδα. Αν όντος τους περίμεναν χρυσές ευκαιρίες στην Αυστραλία, τότε ίσως και το βιβλίο αυτό να προκάλεσε ενδιαφέρον ανάμεσα στην κυθηραϊκή και ελληνική νεολαία. Κάθε άτομο που περιγράφεται στο βιβλίο πλήρωσε για την τιμή αυτή. Σίγουρα μία δύσκολη απόφαση για τον καθέναν, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την φημησμένη προβλεπτική οικονομία των Κυθήρων.

Η ομάδα της Kythera-Family.net με την βοήθεια του οικονομικού τραστ Νικόλαος Αρώνης και άλλων αξιόλογων υποστηρικτών, αναδέχτηκε την καταγραφή όλου του βιβλίου για την ιστοσελίδα και τη μετάφρασή του στα Αγγλικά για τους πατριώτες της διασποράς που δεν κατέχουν την ελληνική γλώσσα. Ελπίζουμε επίσης να εμφανίσουμε μια τυπωμένη έκδοση της μετάφρασης μέσα στο 2005.


Για ένα πολύτιμο ιστορικό της δημοσίευσης του βιβλίου “Η ΖΩΗ ΕΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ“ - διαβάστε και την καταχώριση του κ. Hugh Gilchrist στην κατηγορία/υποκατηγορία Ιστορία/Γενική Ιστορία.

Leave A comment