Μεταφόρτωση της Καταχώρησής Σας
Site Administrator
0 Comments

Νικόλαος Ιωάννου Κοντογιάννης

Η βιογραφία αυτή είναι παρμένη από το βιβλίο “Η ΖΩΗ ΕΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ“:


Μια των μάλλον σημαντικών προσωπικοτήτων της Ελληνικής παροικίας Μελβούρνης, είνε ομολογουμένως και ο Αντιπρόεδρος αυτής κ. Ν. Ι. Κοντογιάννης. Τέκνον και ούτος της ευάνδρου Σάμου, εγεννήθη κατά το έτος 1875 εν Παλαιώ Καρλοβασίω, ένθα και αποπερατώσας τας προκαταρκτικάς αυτού σπουδάς επεδόθη εν νεαρώτατη ηλικία προς εξασφάλισιν του διά κάθε έντιμον και εργατικόν χαρακτήρα απαραιτήτου μέλλοντος.

Μετά πάροδον ετών τινων αφικνύετο εν Αυστραλία κατά το έτος 1900, και εγκαθίστατο εν Μελβούρνη, κατορθώσας διά της εκτάκτου φιλοπονίας και δραστηριότητός του να δημιοργήση στάδιον ουκ ευκαταφρόνητον. Απτά τεκμήρια της ακαταδαμάστου θελήσεως και της οξείας εμπορικής αντιλήψεώς του, είνε τα δύο μεγαλοπρεπή καταστήματά του, ων τας εικόνας παραθέτομεν.

Ο κ. Ι. Κοντογιάννης τυγχάνει και ο ιδρυτής μεγάλου ατμοκινήτου πλυντηρίου της ημετέρας πόλεως, γεγονός όπερ τρανώτατα αποδεικνύει την επιχειρηματικότητα του ανδρός.

Η προθυμία του εις πάσαν εθνικήν ανάγκην ή εις παν κοινωφελές έργον, κατέστησαν αυτόν αγαπητόν και σεβαστόν μεταξύ των μελών της ομογενούς παροικίας Μελβούρνης, άτινα δεόντως εκτιμώντα τα του ανδρός προτερήματα, εξέλεξαν αυτόν Αντιπρόεδρον του Δ. Συμβουλίου της Κοινότητος.

Συνδεθείς διά γάμου μετά της θυγατρός του εναρέτου εκ Σάμου οικογενειάρχου κ. Σάββα, απέκτησε πέντε εν όλω τέκνα, εις άτινα, μετά της διακρινούσης αυτόν πατρικής φιλοστοργίας, προσπαθεί παντί σθένει να δώση Ελληνοπρεπεστάτην ανατροφήν και εκπαίδευσιν, ππρος το σκοπόν δε τούτον απέστειλε ήδη προ διετίας περίπου τον πρεσβυτέρον υιόν του Ιωάννην εν Αθήναις, εμπιστευθείς την διαπαιδαγώγησιν τούτου εις τον ειδικόν και πεπειραμένον Λυκειάρχην κ. Κωνσταντινίδην.

Ο κ. Ν. Ι. Κοντογιάννης ειργάσθη και εργάζεται μετά ζήλου και αφοσιώσεως υπέρ των Κοινοτικών υποθέσεων της ομογενούς παροικίας Μελβούρνης, προθυμότατον δε και γενναίον αρωγόν ευρίσκει αυτόν πάντοτε οιαδήποτε εθνική ανάγκη, ουδέποτε δε αρνείται την ηθικήν και ιδία την υλικήν του συνδρομήν υπέρ παντός πάσχοντος ομογενούς, δι’ ο και είνε αντικείμενον εκτιμήσεως και σεβασμού των ομοτίμων αυτού, αγάπης και λατρείας των υπ’ αυτού ευεργετηθέντων.


Η βιογραφία αυτή είναι παρμένη από το βιβλίο “Η ΖΩΗ ΕΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ“, το οποίο εκδόθηκε το 1916 από τον Ιωάννη Δ. Κομηνό. Είναι ένα σημαντικό βιβλίο, αφού θεωρείται ένα από τα πρώτα βιβλία που εκδόθηκε στην Αυστραλία για τους ¨Ελληνες στην πατρίδα. Αν όντος τους περίμεναν χρυσές ευκαιρίες στην Αυστραλία, τότε ίσως και το βιβλίο αυτό να προκάλεσε ενδιαφέρον ανάμεσα στην κυθηραϊκή και ελληνική νεολαία. Κάθε άτομο που περιγράφεται στο βιβλίο πλήρωσε για την τιμή αυτή. Σίγουρα μία δύσκολη απόφαση για τον καθέναν, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την φημησμένη προβλεπτική οικονομία των Κυθήρων.

Η ομάδα της Kythera-Family.net με την βοήθεια του οικονομικού τραστ Νικόλαος Αρώνης και άλλων αξιόλογων υποστηρικτών, αναδέχτηκε την καταγραφή όλου του βιβλίου για την ιστοσελίδα και τη μετάφρασή του στα Αγγλικά για τους πατριώτες της διασποράς που δεν κατέχουν την ελληνική γλώσσα. Ελπίζουμε επίσης να εμφανίσουμε μια τυπωμένη έκδοση της μετάφρασης μέσα στο 2005.


Για ένα πολύτιμο ιστορικό της δημοσίευσης του βιβλίου “Η ΖΩΗ ΕΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ“ - διαβάστε και την καταχώριση του κ. Hugh Gilchrist στην κατηγορία/υποκατηγορία Ιστορία/Γενική Ιστορία.

Leave A comment