Μεταφόρτωση της Καταχώρησής Σας
Site Administrator
0 Comments

Νικόλαος Π. Καρύδης

Η βιογραφία αυτή είναι παρμένη από το βιβλίο “Η ΖΩΗ ΕΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ“:


Δημιούργημα της επίπονης και υπομονής αφ’ ενός, αλλά της τιμιότητος και οικονομίας αφ’ ετέρου, είνε το επί της κεντρικωτέρας θέσεως του Sydney κείμενον κατάστημα του εκ Φαλαισίας της Αρκαδίας καταγομένου κ. Νικ. Π. Καρύδη.

Ούτος αφίκετο εξ Αθηνών εις Αυστραλίαν κατά το έτος 1910, και εις το διάστημα της πλησίον των ομογενών εργασίας του διεκρίθη διά τα λαμπρά και έξιχα προτερήματά του∙ τυγχάνει αμερίστου εκτιμήσεως, εκείνων οίτινες έσχον το ευτύχημα να τον γνωρίσωσι, και από του έτους 1914 ηγόρασεν εν συνεταιρισμώ μετά της Ελληνικής Εταιρίας «Anglo-American» το εν λόγω κατάστημα όπερ ήδη λίαν επιδεξίως διευθύνει.


Η βιογραφία αυτή είναι παρμένη από το βιβλίο “Η ΖΩΗ ΕΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ“, το οποίο εκδόθηκε το 1916 από τον Ιωάννη Δ. Κομηνό. Είναι ένα σημαντικό βιβλίο, αφού θεωρείται ένα από τα πρώτα βιβλία που εκδόθηκε στην Αυστραλία για τους ¨Ελληνες στην πατρίδα. Αν όντος τους περίμεναν χρυσές ευκαιρίες στην Αυστραλία, τότε ίσως και το βιβλίο αυτό να προκάλεσε ενδιαφέρον ανάμεσα στην κυθηραϊκή και ελληνική νεολαία. Κάθε άτομο που περιγράφεται στο βιβλίο πλήρωσε για την τιμή αυτή. Σίγουρα μία δύσκολη απόφαση για τον καθέναν, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την φημησμένη προβλεπτική οικονομία των Κυθήρων.

Η ομάδα της Kythera-Family.net με την βοήθεια του οικονομικού τραστ Νικόλαος Αρώνης και άλλων αξιόλογων υποστηρικτών, αναδέχτηκε την καταγραφή όλου του βιβλίου για την ιστοσελίδα και τη μετάφρασή του στα Αγγλικά για τους πατριώτες της διασποράς που δεν κατέχουν την ελληνική γλώσσα. Ελπίζουμε επίσης να εμφανίσουμε μια τυπωμένη έκδοση της μετάφρασης μέσα στο 2005.


Για ένα πολύτιμο ιστορικό της δημοσίευσης του βιβλίου “Η ΖΩΗ ΕΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ“ - διαβάστε και την καταχώριση του κ. Hugh Gilchrist στην κατηγορία/υποκατηγορία Ιστορία/Γενική Ιστορία.

Leave A comment