Μεταφόρτωση της Καταχώρησής Σας
Site Administrator
0 Comments

Πέτρος Μιχελίδης

(Εργοστασιάρχης)

Πρόξενος Πάσων των Ρωσσίων και Προξενικός Πράκτωρ της Γαλλίας Εν Δυτική Αυστραλία


Η βιογραφία αυτή είναι παρμένη από το βιβλίο “Η ΖΩΗ ΕΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ“:


Ο κ. Π. Μιχελίδης, Πρόξενος της Ρωσσίας και Προξενικός Πράκτωρ της Γαλλίας εν Δυτική Αυστραλία, εγεννήθη εν Καστελλορίζω εν έτει 1882. Περατώσας τας προκαταρκτικάς αυτούσπουδάς εν τη σχολή της Πατρίδος του απεδήμει εν νεαρωτάτη ηλικία, και οικογενειακώς, εγκαθίστατο εν τη ανθούση πόλει της Αιγύπτου Σουέζ, ένθα και παρηκολούθησε μαθήματα ανωτέρας εκπαιδεύσεως, και δη την τελείαν εκμάθησιν της Αραβικής, Αγγλικής, Γαλλικής και Ιταλικής γλώσσης, διαπρέψας ταυτοχρόνως και ως ανώτερος υπάλληλος μεγάλου εν Σουέζ εμπορικού οίκου.

Προ δωδεκαετίας περίπου αφιχθείς εν Αυστραλία επεδόθη εις την βιομηχανίαν των Καπνών και Σιγαρέττων κατορθώσας διά της εκτάτου δραστηριότητός του και της σπανίας εμπορικής ιδιοφυΐας του να δημιουργήση εξησφαλισμένην επιχείρησιν, και να καταστήση ταύτην σπουδαίον εμπορικόν παράγοντα της εν Πέρθη ομογενείας.

Αμέσως σχεδόν μετά την εν Δ. Αυστραλία άφιξίν του προσελαμβάνετο παρά της Κυβερνήσεως των Ηνωμένων Αποικιών της Αυστραλίας ως επίσημος διερμηνεύς του τμήματος της μεταναστεύσεως, πλείστας όσας ευκολίας και εκδουλεύσεις παρασχών και παρέχων εν τη ιδιότητι του ταύτη, εις τους μετανάστας ομογενείς. Κατά τον αυτόν περίπου χρόνον διωρίσθη υπό της Γαλλικής Κυβερνήσεως ως διευθύνων Γραμματεύς του Γαλλικού εν Δ. Αυστραλία Προξενείου, προαχθείς εις την θέσιν του Προξενικού Πράκτορος της Δημοκρατίασμ εις διαδοχήν του προ ενός έτους αποβιώσαντος τοιούτου κ. Gawler. Τέλος, κατά Μάϊον του 1912 διά Ρωσσικού Αυτοκρατορικού Ουκαζίου, ο κ. Μεχελίδης διωρίζετο Πρόξενος της Ρωσσίας εν Δ. Αυστραλία.

Πλην όμως των ανωτέρω θέσεων, ο κ. Μιχελίδης τυγχάνει και μεταφραστής διασήμων Εμπορικών και Τραπεζητικών Οίκων της Δ. Αυστραλίας, και δη του περιωνύμου Οίκου Dalgety & Co., Πρακτόρων της Γαλλικής πασιγνώστου Ατμοπλοϊκής Εταιρίας των Θαλλασίων Διαπορθμεύσεων.

Ο κ. Μιχελίδης ιδιαιτέραν έδειξε μέριμναν διά την ίδρυσιν εν Δ. Αυστραλία τμήματος του Εθνικού Σωματείου «Ελληνισμός», του τόσον ευφήμως δρώντος εν τη τροχιά της εν Δ. Αυστραλία ομογενείας. Τους ατρύτους υπέρ του Σωματείου ευγενείς κόπους του ιδιαιτέρως εκτιμώσα η Εταιρία, διώρισε τον κ. Μιχελίδην Προέδρον του εν Δ. Αυστραλία τμήματος.

Αλλά μήπως και ως κοινωνικός παράγων ο κ. Μιχελίδης δεν ανέδειξεν εαυτόν πρωταγωνιστήν πάσης εθνικής ή κοινωνικής ιδέας; Ο εν Δ. Αυστραλία Ελληνισμός δέον να σεμνύνηται τω όντι έχων εν τω κέντρω αυτού άνδρα των προσόντων του κ. Π. Μιχελίδου.

Αβρός την συμπεριφοράν και λεπτός τους τρόπους, τυγχάνει συμπαθέστατος παρά τη Διεθνεί Παροικία της Πέρθης. Ως φίλος ανεκτίμητος, ως άτομον τέλειος. Φυσιογνωμία γλυκεία και συμπαθής, αεικίνητος πεπειραμένος εις όλα, εμβριθής κάτοχος πολλών ωφελίμων γνώσεων, οικονομολόγος δεινός, και τέλος διά σπανίων προτερημάτων πεπροικισμένος ο κ . Μιχελίδης, ευρίσκεται σήμερον εν επιζήλω ακμή της δράσεώς του, υποληπτόμενος και εκτιμώμενος παρ’ ομογενών και ξένων, και τα μάλα τιμών το όνομα του εν Αυστραλία Ελληνισμού.


Η βιογραφία αυτή είναι παρμένη από το βιβλίο “Η ΖΩΗ ΕΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ“, το οποίο εκδόθηκε το 1916 από τον Ιωάννη Δ. Κομηνό. Είναι ένα σημαντικό βιβλίο, αφού θεωρείται ένα από τα πρώτα βιβλία που εκδόθηκε στην Αυστραλία για τους ¨Ελληνες στην πατρίδα. Αν όντος τους περίμεναν χρυσές ευκαιρίες στην Αυστραλία, τότε ίσως και το βιβλίο αυτό να προκάλεσε ενδιαφέρον ανάμεσα στην κυθηραϊκή και ελληνική νεολαία. Κάθε άτομο που περιγράφεται στο βιβλίο πλήρωσε για την τιμή αυτή. Σίγουρα μία δύσκολη απόφαση για τον καθέναν, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την φημησμένη προβλεπτική οικονομία των Κυθήρων.

Η ομάδα της Kythera-Family.net με την βοήθεια του οικονομικού τραστ Νικόλαος Αρώνης και άλλων αξιόλογων υποστηρικτών, αναδέχτηκε την καταγραφή όλου του βιβλίου για την ιστοσελίδα και τη μετάφρασή του στα Αγγλικά για τους πατριώτες της διασποράς που δεν κατέχουν την ελληνική γλώσσα. Ελπίζουμε επίσης να εμφανίσουμε μια τυπωμένη έκδοση της μετάφρασης μέσα στο 2005.


Για ένα πολύτιμο ιστορικό της δημοσίευσης του βιβλίου “Η ΖΩΗ ΕΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ“ - διαβάστε και την καταχώριση του κ. Hugh Gilchrist στην κατηγορία/υποκατηγορία Ιστορία/Γενική Ιστορία.

Leave A comment