Μεταφόρτωση της Καταχώρησής Σας
Site Administrator
0 Comments

Σταμάτιος Ιωάννου Μαρούκης

Η βιογραφία αυτή είναι παρμένη από το βιβλίο “Η ΖΩΗ ΕΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ“:


Η εν τη Παροικία της Μελβούρνης ευάριθμος Σαμιακή οικογένεια, συγκαταριθμεί μεταξύ των μελών της και τον πλήρους επιχειρηματικού σφρίγος γυνωστότατον ομογενή κ. Σταμάτιον Ι. Μαρούκην Γεννηθείς την 20ην Οκτωβρίου 1883 εν Παλαιώ Καρλοβασίω της Σάμου, επεράτωσε τας προπαιδευτικάς αυτού σπουδάς εις την εν Νέω Καρλοβασίω Σχολήν. Ιδιαιτέραν τρέφων αγάπην εις το ναυτικόν, το και του πατρός του επάγγελμα, εθυσίασε δέκα συναπτά έτη εις τον κλάδον τούτον, φύσει δε επιχειρηματικόν πνεύμα, ως άλλως τε οι πλείστοι των συμπατριωτών του, απεφάσιζεν εν έτει 1907 ν’ αποδημήση εις Αυστραλίαν, αναλαβών ημέρας τινας μετά την εν Μελβούρνη άφιξίν του την διεύθυνσιν του εν τη οδώ Σπένσερ καταστήματος του συγγάμβρου του κ. Ι. Κοντογιάννη. Διά της αξιοθαυμάστου ιδιοφυΐας και της πεπειραμένης διαχειρήσεώς του εγκαινίασε νέαν όλως περίοδον αυξήσεως των εργασιών του ανωτέρω καταστήματος. Μετά επταετή συνεχή εργασίαν ηγόρασε παρά του κ. Λ. Κόρα το παρόν κατάστημά του, το οποίον διά της επιμεμελημένης αυτού επιβλέψεως διακρίνεται επί καθαριότητι και τη εκλεκτή ποικιλία των εμπορευμάτων του.

Ενυμφεύθη την θυγατέρα του χρηστού εκ Σάμου οικογενειάρχου κ. Λ. Σάββα, αποκτήσας δύο εκ του γάμου του τέκνα, άτινα κυριολεκτικώς λατρεύει. Ως πολίτης χρηστότατος, ως οικογενειάρχης φιλόστοργος, ως Έλλην ακραιγνής πατριώτης, ο κ. Μαρούκης χαίρει την εκτίμησιν και τον σεβασμόν της ομογενούς Παροικίας Μελβούρνης.


Η βιογραφία αυτή είναι παρμένη από το βιβλίο “Η ΖΩΗ ΕΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ“, το οποίο εκδόθηκε το 1916 από τον Ιωάννη Δ. Κομηνό. Είναι ένα σημαντικό βιβλίο, αφού θεωρείται ένα από τα πρώτα βιβλία που εκδόθηκε στην Αυστραλία για τους ¨Ελληνες στην πατρίδα. Αν όντος τους περίμεναν χρυσές ευκαιρίες στην Αυστραλία, τότε ίσως και το βιβλίο αυτό να προκάλεσε ενδιαφέρον ανάμεσα στην κυθηραϊκή και ελληνική νεολαία. Κάθε άτομο που περιγράφεται στο βιβλίο πλήρωσε για την τιμή αυτή. Σίγουρα μία δύσκολη απόφαση για τον καθέναν, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την φημησμένη προβλεπτική οικονομία των Κυθήρων.

Η ομάδα της Kythera-Family.net με την βοήθεια του οικονομικού τραστ Νικόλαος Αρώνης και άλλων αξιόλογων υποστηρικτών, αναδέχτηκε την καταγραφή όλου του βιβλίου για την ιστοσελίδα και τη μετάφρασή του στα Αγγλικά για τους πατριώτες της διασποράς που δεν κατέχουν την ελληνική γλώσσα. Ελπίζουμε επίσης να εμφανίσουμε μια τυπωμένη έκδοση της μετάφρασης μέσα στο 2005.


Για ένα πολύτιμο ιστορικό της δημοσίευσης του βιβλίου “Η ΖΩΗ ΕΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ“ - διαβάστε και την καταχώριση του κ. Hugh Gilchrist στην κατηγορία/υποκατηγορία Ιστορία/Γενική Ιστορία.

Leave A comment