kythera family kythera family
  

Friligianika

Gravestones > Friligianika > Grave of Giorgos P. Friligos, Frilingianika

12702: Gravestones > Friligianika

submitted by Vikki Vrettos Fraioli on 03.06.2007

Grave of Giorgos P. Friligos, Frilingianika

Grave of Giorgos P. Friligos, Frilingianika
Copyright (2007) James Prineas

Grave of Giorgos P. Friligos

Frilingianika Cemetery

Leave a comment