kythera family kythera family
  

Nicknames

People > Nicknames > Litathoros - Trifyllis, Trifillianika, (Trevethianika).

People > Nicknames

submitted by John Carras on 02.01.2008

Litathoros - Trifyllis, Trifillianika, (Trevethianika).

My mothers maiden name was Trifyllis. She came from a small area outside Trifillianika called Trevethianika.

Her family paritsookli was Litathoros.

Leave a comment