kythera family kythera family
  

Island Weddings and Proxenia

Photos > Island Weddings and Proxenia > Wedding in Kythera

Photos > Island Weddings and Proxenia

submitted by Vikki Vrettos Fraioli on 25.11.2006

Wedding in Kythera

Wedding in Kythera
Copyright (0000) Stamatoula Mavromatis Chlentzos

from the archives of Stamatoula Mavromatis Chlentzos

Leave a comment