kythera family kythera family
  

Miscellaneous

Photos > Miscellaneous > Kytherian women wearing the traditional spaleta.

Photos > Miscellaneous

submitted by Peter Vanges on 19.01.2005

Kytherian women wearing the traditional spaleta.

Kytherian women wearing the traditional spaleta.
Copyright (0000) E Sophios

Kytherian women wearing the traditional spaleta.

Leave a comment